REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU MATURAUSTNA.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem jest Michał Reda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blue Panda Michał Reda, ul. Jabłońskiego 5/20, 80-766 Gdańsk,                 NIP 5832968467, REGON 220843194.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem maturaustna.pl/regulamin

 

Definicje

 • 1
 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w trakcie korzystania z Serwisu.
 2. Demo – część Serwisu, zawierająca przykładowe zadania, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 3. Forum – usługa Serwisu dostępna dla Użytkowników, którzy nabyli Kurs maturalny online, umożliwiająca wymianę opinii i komentarzy pomiędzy Użytkownikami.
 4. Konto–administrowany przez Blue Panda zbiór Danych o Użytkownikach serwisu
 5. Kurs online-usługa płatna Serwisu.
 6. Logowanie-proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Serwisu.
 7. Regulamin-niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.
 8. Rejestracja-procedura zakładania Konta.
 9. Serwis–internetowy serwis edukacyjny MATURAUSTNA.PL dostępny pod adresem www.maturaustna.pl, prowadzony i zarządzany przez Blue Panda.
 10. Umowa-oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Blue Panda z chwilą zakończenia Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez Blue Panda w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Użytkownik-osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto, która zawarła Umowę.
 1. Blue Panda- właściciel serwisu, Michał Reda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blue Panda Michał Reda, ul. Jabłońskiego 5/20, 80-766 Gdańsk, NIP 5832968467, REGON 220843194.
 2. Załącznik nr 1-załącznik do Regulaminu zawierający Zasady korzystania z usług płatnych.

 

 

 

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • 2.
 1. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik posiadający Konto, który zaakceptował Regulamin.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  • korzystać z kont innych Użytkowników,
  • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  • zamieszczać w ramach Serwisu treści bezprawnych.
 3. Korzystanie z niektórych usług Serwisu ma charakter odpłatny.
 4. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna.
 5. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela.

 

Rejestracja

 • 3.
 1. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.maturaustna.pl
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
 1. a) e-mail
 2. b) hasło (min. 8 znaków)
 3. c) oraz akceptuje regulamin Konta.
 1. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że na podany adres e-mail może dokonać Rejestracji jeden Użytkownik.
 2. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 4. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 5. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Blue Panda do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Konta na zasadach określonych w regulaminie Konta.
 6. Po zakończeniu Rejestracji – w celu uzyskania dostępu do Serwisu – Użytkownik akceptuje Regulamin.
 7. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy.

 

 

 

 

Usługi Serwisu

 • 4.
 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość:
 1. a) korzystania z usług bezpłatnych świadczonych w ramach Serwisu,
 2. b) korzystania z usług płatnych świadczonych w ramach Serwisu–szczegółowe zasady korzystania określa Załącznik nr 1.
 1. W celu Logowania Użytkownik wpisuje adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz hasło.
 2. Zasoby Serwisu mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark / znak wodny) przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie Blue Panda i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego zasobu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z usług bezpłatnych w Serwisie, w tym:
 1. a) Demo,
 2. b) informacji o usługach Serwisu,
 3. c) obejrzenia filmu promocyjnego.
 1. Korzystanie Demo jest możliwe po zalogowaniu Użytkownika w Serwisie.
 2. Korzystanie z usług płatnych wymaga podłączenia do internetu.

 

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 • 5.
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zamówień, wymagane jest:
 • aktywne połączenie z internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 • posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS)–serwis do prawidłowego funkcjonowania wymaga przeglądarki w wersji nie starszej niż Internet Explorer 9, FireFox 22, Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Android Browser 3.0;
 • włączona obsługa Java Script oraz cookies.
 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

 

Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności

 • 6.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Blue Panda.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu (watermark / znak wodny) przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących oraz w celach informowania o produktach i usługach Blue Panda. Za dodatkową zgodą dane będą udostępniane partnerom Blue Panda w celach informowania o ich produktach i usługach.
 3. Administrator może również pozyskiwać z ogólnie dostępnych źródeł (np. portale społecznościowe) informacje pozwalające na określenie cech osobowościowych oraz zainteresowań Użytkowników, co umożliwi przygotowanie lepszych, bardziej atrakcyjnych ofert produktowych. W każdym momencie Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec powyższych działań.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adresu IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być niemożliwe.
 11. Witryny Serwisu korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

 

Reklamacje

 • 7.
 1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Blue Panda zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@maturaustna.pl lub pisemnie na adres Blue Panda.
 4. Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób komunikacji.

Odpowiedzialność Blue Panda

 • 8.

Blue Panda nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. skutki udostępnienia Konta przez Użytkownika osobie trzeciej,
 3. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.

Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

 • 9
 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisu z którego korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się na Konto.
 2. W terminie 10 dni od Rejestracji, Użytkownik będący konsumentem, o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz U z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), może odstąpić od umowy na świadczenie usługi Konta przez Indeslo bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: hello@maturaustna.pl lub pisemnie – na adres Blue Panda. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Blue Panda może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcji Konta, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: hello@maturaustna.pl lub pisemnie na adres Blue Panda.
 5. Blue Panda przysługuje prawo rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem:
 1. a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez Blue Panda lub w przypadku likwidacji Konta Użytkownik–ze skutkiem natychmiastowym,
 2. b) w pozostałych przypadkach–z okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni.
 1. Wypowiedzenie Umowy przez Blue Panda następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest nieprawidłowy.
 2. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Blue Panda skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu i usunięciem wszelkich danych wygenerowanych w trakcie użytkowania Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 • 10
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory pomiędzy Blue Panda a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez Blue Panda przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika, Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres hello@maturaustna.pl lub pisemnie na adres Blue Panda.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Zasady korzystania z usług płatnych

 

Wstęp

 • 1.
 1. Płatne usługi są dostępne dla Użytkowników, którzy:
 1. a) kupili dostęp do Kursu online na stronie Serwisu

lub

 1. b) kupili dostęp do innej usługi Serwisu dostępnej w aktualnej ofercie Serwisu.
 1. Kurs online zawiera: lekcje w formie filmów video, testów sprawdzających wiedzę oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych.
 2. W czasie pracy z Kursem online Użytkownik musi mieć dostęp do internetu.
 3. Szczegółowy opis dostępnego Kursu online wraz ze wskazaniem jego ważności jest zawarty w Serwisie.
 4. Po upływie ważności danego Kursu online nastąpi jego zamknięcie.

 

Oferta

 • 2.
 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia na dostęp do Kursu online lub inne płatne usługi Serwisu znajdujące się w ofercie Serwisu.
 2. Aktualna oferta Serwisu jest dostępna na stronie Serwisu.
 3. Oferta Serwisu może ulec zmianie, w szczególności z powodu:
 1. a) wprowadzenia nowych Kursów online,
 2. b) wprowadzenia nowych płatnych usług Serwisu.

 

Zamówienia

 • 3.
 1. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik może składać zamówienia po zalogowaniu się do Serwisu.
 4. Sposobem dostawy Kursu online lub innych usług Serwisu jest udostępnienie Użytkownikowi korzystania z usługi na stronie „Twój profil” Użytkownika.

 

Płatności

 • 4.
 1. Podana w momencie składania zamówienia cena zamawianej usługi Serwisu jest wiążąca.
 2. W momencie złożenia dyspozycji zapłaty dochodzi między Blue Panda a Użytkownikiem do zawarcia umowy, której przedmiotem jest odpłatne udostępnienie Kursu online lub innej usługi Serwisu przez Blue Panda, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Kursu online lub innej usługi Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.
 3. Cena określona przy danej usłudze Serwisu w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik na rzecz Blue Panda w związku z zamawianą usługą.
 4. W terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Serwis, zamówione przez Użytkownika usługi zostaną udostępnione na Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną udostępnieniu usługi w jego Koncie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia wraz z jego numerem na podany przez niego adres e-mail.

 

Odstąpienie od umowy

 • 5.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na udostępnienie Kursu online lub innej usługi Serwisu Użytkownik będący konsumentem, o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), może od niej odstąpić bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: hello@maturaustna.pl pisemnie na adres Blue Panda.
 2. Jeżeli Kurs online lub inna usługa Serwisu została udostępniona Użytkownikowi na Konto, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [DzU z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm.] odstąpienie nie przysługuje w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone),
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Zabezpieczenia

 • 6.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Kursu online lub innych usług Serwisu, ani w całości ani we fragmentach,
 2. b) ingerowania w zawartość Kursu online lub innych usług Serwisu,
 3. c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Kursu online lub innych usług Serwisu,
 4. d) usuwania zabezpieczeń,
 5. e) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Kursu online lub innych usług Serwisu.
 1. Udostępnianie w Internecie Kursu online lub innej usługi Serwisu bez zgody Blue Panda jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych.

 

Forum

 • 7.
 1. W ramach Serwisu może zostać udostępnione Forum. W przypadku uruchomienia Forum znajdują zastosowanie poniższe zasady.
 2. Z Forum mogą korzystać Użytkownicy Serwisu, którzy posiadają dostęp do Kursu online.
 3. Na Forum zabronione jest publikowanie:
 1. a) treści niezgodnych z prawem, w szczególności nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
 2. b) treści naruszających dobra osobiste Użytkowników Forum, osób trzecich, fizycznych, prawnych oraz naruszających ochronę praw autorskich;
 3. c) treści wulgarnych, obraźliwych i pornograficznych;
 4. d) treści, które mogą być uznane za spam, reklamę, i przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
 5. e) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony;
 6. f) jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszających postanowienia Regulaminu.
 1. Przy zamieszczonym przez Użytkownika wpisie Blue Panda może publicznie prezentować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu przy umieszczaniu wpisu.
 2. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 3. Wypowiedzi na Forum, które naruszają postanowienia Regulaminu, będą usuwane.
 4. W przypadku wielokrotnego naruszenia Regulaminu Blue Panda zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Forum.
 5. O zablokowaniu dostępu do Forum Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez poinformowanie w inny sposób, w przypadku gdy adres e-mail podany przez Użytkownika jest nieprawidłowy.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zablokowania dostępu do Forum, w tym prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku zajęcia przez Użytkownika stanowiska wobec zablokowania dostępu do Forum (w tym sprzeciwu), zastosowanie będą miały postanowienia § 7 Regulaminu (Reklamacje).
 8. Blue Panda nie ponosi odpowiedzialności za niezgodną z prawem treść wpisów umieszczanych przez Użytkowników.
 9. Blue Panda nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.
 10. Użytkownik przez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wykorzystywanie treści zamieszczanych przez niego na Forum przez Blue Panda, w zakresie niezbędnym do promocji i reklamy Serwisu.